ЧУАны ТАЛДОО ЖАНА БААЛОО

ЧУАны ТАЛДОО ЖАНА БААЛОО 

Мында «электрондук гильонтинаны» кантип колдонуу керектигинин баскычтуу нускамасы берилген. 

Аларды көздөп мамлекеттик кызматчылар жана ишкерлер ЧУАга туура талдоо жана баалоо жүргүзө 

алышат.