E-GUILLOTINE

E-GUILLOTINE

«e-Guillotine» атайын программасы – бул каралуучу ЧУАлар боюнча ар кандай талаш жана курч 

учурларын табууга мүмкүнчүлүк берген бир эле учурда маалыматтар базасы да, форуму да болуп 

саналган уникалдуу интерактивдик тутум. Процесске бардык кызыкдар тараптарды кошуу 

документтердин саны жана сапаты боюнча мамлекеттик органдардан чыккан маалыматты 

бизнесмендердин маалыматы менен салыштырып, күтүүсүз нюанстарды таап чыгууга мүмкүнчүлүк 

берет.

Программа ар бир ченемдик укуктук актыга досье жүргүзүүнү, анын айрым критерийлери боюнча 

талдоо жүргүзүүнү (мыйзамдуулук, максаттуулук, бизнес менен достук мамиледе болуу, 

коррупциялык жолдордун болушу ж.б.), экономикалык натыйжаны баалоону, мүмкүн болуучу 

чыгымдарды, мониторингди ж.б. алдын ала караштырат. Бул бизнести жөнгө салуучу документтерди 

тез карап чыгууга мүмкүнчүлүк берген мыйзамдар базасын оптималдаштыруунун ыкмаларынын 

бири. Ыкма 12 өлкөдө ийгиликтүү колдонулду, 25 миң ченемдик укуктук актыны кыскартууга жана 

жөнөкөйлөтүүгө жардам берди, бул өз учурунда бизнеске жылына 7,8 миллиард долларды үнөмдөп 

калууга жардам берди. Кореяда жүргүзүлгөн “гильотинадан” кийин кошумча 1 миллион жумушчу 

орундары ачылды, бизнестин коромжулары ИДП 4,4% га түштү, ал эми Өкмөттүн чыгымдары – 590 

миллион долларга кыскарды.

Тутум, жөнгө салуучулук реформалар жаатында алдынкы уюмдардын бири болуп саналган «Jacobs, 

Cordova & Associates» эл аралык беделдүү компаниясы тарабынан түзүлгөн.