Часто задаваемые вопросы

Көп берилүүчү суроолор:

 04-06-2015  09:02

SAR.KG

Кыргыз Республикасында «Жөнгө салуунун тутумдук талдоосу» жөнгө салуучулук 

реформасын жүргүзүүнүн негизги максаты эмнеде? 

04-06-2015 в 09:02

Жөнгө салуучулук реформасын жүргүзүүнүн негизги максаты – бул төмөнкүдөй  жол менен 

өлкөнүн экономикалык атаандаштык мүмкүнчүлүгүн жана бизнес чөйрөсүн жогорулатуу:

- бизнести жөнгө салууну төмөндөтүү,

- коррупцияны жок кылуу жана азайтуу,

- мамлекеттик жөнгө салуунун натыйжалуу ыкмаларын колдонуу. 

 04-06-2015 в 09:05

SAR.KG

Жөнгө салуучулук реформаны жүргүзүүдө кайсы ыкма колдонулат?

04-06-2015 в 09:06

Жөнгө салуучулук реформаны ишке ашыруу бир нече баскычтардан турат:

1. ЧУАны инвентаризациялоо – бул баскычта бардык катышуучу мамлекеттик органдар 

өзүнүн ишмердигинде жетекчиликке алган жана ишкердик ишмердикти жөнгө салуучу 

ЧУАнын толук тизмесин түзүшөт жана бекитишет.

УЧАнын бекитилген тизмеги бизнестин өкүлдөрүнүн максималдуу саны менен талкууга 

алынат. Бизнеске мамлекеттик органдардын ЧУА тизмектерин карап чыгуу жана тизмекти 

жетишпеген ЧУАлар менен толуктоо сунушун берүү мүмкүнчүлүгү берилет.

2. Өзүн өзү баалоо/өзүн өзү талдоо – бул баскычта мамлекеттик органдар атайын 

даярдалган суроолор тизмегин толтуруу аркылуу өздөрүнүн тизмектериндеги ар бир 

ЧУАны төмөнкүдөй предметке  баалоо/талдоо  жүргүзүшөт:

- мыйзамдуулук 

- негиздүүлүк

- бинес менен достук мамиледе болуу

- коррупциогендиги.

Толтурулган суроо тизмектери сайтта жалпыга жеткиликтүү болушат. Ар бир стадияда 

бизнес менен кеңешүүлөр өткөрүлүп турат. Ошондой эле бул баскычта бизнестин өкүлдөрү 

жана каалаган кызыкдар адамдар ар бир толтурулган суроолор тизмеги менен таанышып 

чыгууга жана өздөрүнүн комментарийлерин калтырууга мүмкүнчүлүк алышат. 

3. Бизнес тарабынан ЧУАны баалоо/талдоо – бул баскычта бизнестин өкүлдөрү алар 

күнүгө кезиккен жана иштеген, ошондой эле алар боюнча болгон сунуштамалары  жана 

сунуштары бар ЧУАларга баалоо/талдоо жүргүзүшөт.  

4. Сунуштамаларды иштеп чыгуу – бул баскычта Жөнгө салуучулук реформа боюнча 

бөлүмдүн эксперттери бардык катышуучу субъекттерден алган Суроолор тизмегине 

баалоо жургүзүшөт жана негизделген сунуштарды иштеп чыгышат.

5. Жөнгө салуучулук реформа боюнча Кеңештин чечими – бул баскычта бардык иштелип 

чыккан сунуштамалар, рыноктук экономикага багытталбаган жана негизделбеген 

ЧУАларды жоюга багытталгандарды кошуу менен, Кеңешке өткөрүлүп берилет.  

Кеңештин отурумунда бул сунуштамалар каралат жана Кеңешменин отурумунун 

жыйынтыгы боюнча кабыл алынат же четке чыгарылат. Карап чыгуунун жыйынтыгы 

боюнча Кеңеш ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун аткаруучу бийликтин 

органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө белгиленген тартипте 

киргизүүнү сунуштайт.

Кабыл алынган сунуштамаларды ишке ашыруу  – реформанын акыркы баскычы, мында 

Өкмөт тарабынан кабыл алынган сунуштамаларды ишке ашырууга багытталган актылар 

кабыл алынат.

 04-06-2015 в 09:04

SAR.KG

Жөнгө салуучулук реформа боюнча Кеңештин курамына кимдер киришет?

04-06-2015 в 09:05

Кеңештин төрагасы болуп Кыргыз Республикасынын Премьер-министри саналат. Төраганын 

орун басарлары болуп Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри жана КР 

Экономика министри саналат. Кеңештин Катчысы – Кыргыз Республикасынын Экономика 

министрлигинин лицензиялык –уруксат берүү ишмердигин жөнгө салуу жана жөнгө 

салуучулук таасирди талдоо  бөлүмүнүн башчысы. Кеңештин курамына төмөнкүлөр кирет:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин орун басары 

рангында финансы –экономикалык талдоонун жана өнүгүүнү мониторингтөө бөлүмүнүн 

башчысы (макулдашуу боюнча);

- Кыргыз Республикасынын финансы министри

- Кыргыз Республикасынын юстиция министри

- Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын экономика жана инвестициялар бөлүмүнүн 

башчысы 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратына караштуу бизнести жана инвестицияларды 

өнүктүрүү боюнча Кеңештин Катчылыгынын жетекчиси (макулдашуу боюнча).

Кеңештин отурумдарында бардык тартылган мамлекеттик органдардын өкүлдөрү 

катышышат.

 04-06-2015 в 09:04

SAR.KG

Жөнгө салуучулук реформа боюнча Кеңеш кандай функцияларды аткарат?

04-06-2015 в 09:04

Кеңеш ишкердик ишмердикке таасир тийгизген, рыноктук экономиканын принциптерине 

жооп берген жана бизнес-чөйрөнү, инвестициялык климаты  жакшыртууга көмөктөшкөн 

ченемдик укуктук актыларды өнүктүрүү боюнча сунуштамаларды жана сунуштарды иштеп 

чыгуу үчүн түзүлгөн. Кеңештин ишмердигинин максаты болуп ишкердик ишмердикти 

жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларына 

өзгөртүүлөрдү/толуктоолорду киргизүү жана/же күчүн жоготту деп таануу боюнча Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө сунуштамаларды киргизүү саналат. 

Кеңештин негизги милдеттери болуп рыноктук экономикага багытталбаган укуктук 

ченемдик актыларды жоюу боюнча сунуштамаларды кароо, кабыл алуу же четке кагуу 

саналат. 

 04-06-2015 в 09:05

SAR.KG

Жөнгө салуучулук реформаны ишке ашырууга кайсы мамлекеттик органдар катышышат?

04-06-2015 в 09:05

 «Жөнгө салуунун тутумдук талдоосу» жөнгө салуучулук реформанын долбоорун ишке 

ашырууга КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 12-январындагы №4 токтомуна ылайык 34 

мамлекеттик орган тартылган. Мамлекеттик органдардын тизмеги менен Юстиция 

министрлигинин ЧУА Мамлекеттик реестринин расмий сайтында таанышсаңыздар болот 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97249?cl=ru-ru#p3

 04-06-2015 в 09:04

SAR.KG

Аталган реформаны ким ишке ашырат?

04-06-2015 в 09:04

Реформаны ишке ашыруунун негизги субъекттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1 – Жөнгө салуучулук реформа боюнча Кеңеш

2 – Кеңештин Катчылыгы  (КР Экономика министрлиги)

3 – Мамлекеттик органдардын жумушчу топтору

4 – Жөнгө салуучулук реформа боюнча бөлүм

5 – Бизнес – түзүмдөрү

 04-06-2015 в 09:03

SAR.KG

Жөнгө салуучулук реформа эмне үчүн жүргүзүлөт?

04-06-2015 в 09:03

Жөнгө салуучулук реформа:

- жөнгө салуучулук башкаруу  тутумун түзүү үчүн;

- колдонуудагы мыйзамдардын сапатын жогорулатуу үчүн;

- кабыл алынуучу ченемдик укуктук актылардын сапатын жакшыртуу үчүн шарттарды түзүү 

үчүн жүргүзүлөт. 

 04-06-2015 в 09:02

SAR.KG

Жөнгө салуучулук реформа кандай көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган?

04-06-2015 в 09:03

-  бизнести жөнгө салуучу ЧУАлар бизнестин пикирин эске албастан жана тиешелүү 

макулдашуусуз кабыл алынган. Кыргызстанда ишкердик ишмердикти жөнгө салуучу бир 

нече миң ченемдик актылар колдонууда, алардын көбү тиешелүү кароосуз жана талкууланбай 

кабыл алынган.

 - ишкерлердин мамлекеттик кызматчыларга карата болгон терс мамилеси жана 

тескерисинче; 

- Кыргыз Республикасынын бизнес-мыйзамдарынын жетилбегендиги; 

- коррупциянын бийик деңгээли.

- колдонуудагы бизнес-мыйзамдары мамлекеттик саясатка ылайык келүүсү жана жеке 

бизнести өнүктүрүүгө, жеке инвестицияларды тартууга көмөк көрсөтүүсү тууралуу так 

маалыматтын жоктугу.

- мамлекет менен бизнестин ортосундагы мамлекеттик-жеке баарлашууну бекемдөө 

зарылчылыгы. 

-  Реформаны ишке ашыруу мамлекеттик башкаруу тутумун жөнөкөйлөтүү аркылуу 

мамлекеттин чыгымдарын кыскартууга, кайталоону, карама-каршылыктарды жана 

коллизияларды жоюу менен мыйзамдар базасын өнүктүрүүгө жана оптималдаштырууга, 

жана мамлекет менен бизнестин ортосундагы мамлекеттик-жеке баарлашууну бекемдөөгө 

мүмкүнчүлүк берет.

Задать вопрос:
Секретный код!

Часто задаваемые вопросы: