Реформанын Субъекттери

РЕФОРМАНЫН СУБЪЕКТТЕРИ 

Жөнгө салуучулук реформанын субъекттери 

Жөнгө салуучулук реформаны ишке ашыруунун субъекттери болуп КР Премьер-министри тарабынан 

башкарылуучу Жөнгө салуучулук реформа боюнча Кеңеш, Кеңештин Катчылыгы – КР Экономика 

министрлиги, Кеңештин жумушчу органы – Жөнгө салуучулук реформа боюнча бөлүм, жумушчу 

топтор 34 мамлекеттик орган жана бизнес-коомдоштуктар (бизнес-ассоциациялар катарында) 

саналат.