БИЗНЕС

БИЗНЕС

Бизнес

Бизнес-коомдоштук жөнгө салуучулук реформанын маанилүү субъектиси болуп саналат. Жана аны 

менен өнөктөшүү жөнгө салуучулук реформанын жүрүшүндө кеңири кызматташууну караштырат.

Бизнес ишкердикти жөнгө салуучу ЧУАнын тизмегин түзүү процессине активдүү тартылган: ал 

мыйзамдарды инвентаризациялоого, аны талдоого жана баалоого тартылган, кеңеш берүүлөрдө 

жана тренингдерге катышат. Ошондой эле бизнес мыйзамдар боюнча сунуштамаларды талдоого 

жана иштеп чыгууга тартылат.