КАТЧЫЛЫК –КР ЭМ

КАТЧЫЛЫК  –КР ЭМ

Катчылык 

Жөнгө салуучулук реформа боюнча Кеңештин Катчылыгы катары мамлекеттик органдардын жана 

бизнес –түзүмдөрдүн ишин координациялоочу жана камсыз кылуучу, ошондой эле мамлекеттик 

органдардын жумушчу топторунун ишин координациялоочу Экономика министрлиги белгиленген. 

Катчылык Жөнгө салуучулук реформа боюнча бөлүм менен өз ара аракеттенишет, жумушчу 

топтордон материалдарды алат жана аларды Жөнгө салуучулук реформа боюнча бөлүмүнө, ошондой 

эле Кеңештин кароосуна жиберет, бизнес-коомдоштук менен кеңеш берүүлөрдү өткөрөт.

Катчылык ЖСТТ долбоорун ишке ашыруусуна мониторингти жүзөгө ашырат жана ишке ашыруу 

процессин баалоо үчүн Кеңешке квартал сайын жалпыланган маалымат берет.