ЖУМУШЧУ ОРГАН – ЖСРБ

ЖУМУШЧУ ОРГАН – ЖСРБ 

Жөнгө салуучулук реформа боюнча бөлүм 

Реформалоонун бардык процессин жетектеген, Жөнгө салуучулук реформа боюнча бөлүм (ЖСРБ) 

«Жөнгө салуунун тутумдук талдоосу» (ЖСТТ) долбоорун ишке ашырууну контролдогон жана 

координациялаган  орган болуп саналган жөнгө салуучулук реформа боюнча Кеңештин алдында 

иштейт.

ЖСРБ ЕККУга жана Кеңешке отчет берип турат. ЖСРБ мамлекеттик эмес түзүмдөрдөн тартылган 

юристтерден жана экономисттерден турат.

ЖСТТ долбоорун ишке ашырууда бөлүмдүн функциялары болуп жөнгө салуучулук реформага 

тартылган мамлекеттик органдарга жардам көрсөтүү саналат.

ЖСРБ  мыйзамдар базасына инвентаризациялоо жана өз алдынча баалоо жүргүзүүгө тартылган 

мамлекеттик органдардын адистерине кеңеш берүү, окутуу менен иштейт, ЖСТТ колдонууда 

мамлекеттик органдардын потенциалын жогорулатууда жардам көрсөтөт. 

Бөлүм, тартылган мамлекеттик органдар, бизнес-коомдоштуктар, коомчулуктар менен жүзөгө 

ашырылган ЧУАга көз карандысыз талдоо жүргүзүүнү камсыз кылат. Бөлүмдүн маанилүү милдети 

болуп Кеңештин отурумдарына чыгарылуучу талкууга алынган ЧУАларга сунуштамаларды алуу 

максатында бизнес-коомдоштук менен кеңешүү саналат.  

ЖСРБ жөнгө салуучулук реформа боюнча Кеңешине бекитүүгө берүү менен жөнгө салуучу реформаны 

ишке ашыруу боюнча макулдашылган сунуштамаларды иштеп чыгууну жана бардык кызыкдар 

тараптардын тыгыз коммуникациясын камсыз кылат.

ЖСРБ өлкөдө, ишкердик ишмердикти жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын электрондук 

маалыматтар базасы «e-Guillotine» онлайн тутумун түзүүгө жана киргизүү үчүн  даярдоого жоопту.

Долбоорду ишке ашыруунун ачыктыгы – Бөлүмдүн приоритеттеринин бири болуп саналат. 

Ошондуктан аталган веб-сайт иштелип чыккан  жана колдонулуп жатат. Анда маалымат туруктуу 

жаңыланып турат. Ошентип, бизнес-коомдоштукта жана коомчулукта жөнгө салуучулук реформанын 

жүрүшү жөнүндө бардык маанилүү маалыматтар бар. Андан тышкары, атайын шилтеме боюнча «e-

Guillotine» ЧУА маалыматтар базасына өтүп, каалаган интернет-колдонуучу ЧУАны жана сунушталып 

жаткан өзгөртүүлөргө/толуктоолорго комментарий калтырып, өзүнүн пикирлерин жана сунуштарын 

калтыра алат.